Mogu li stranci postati vlasnici nekretnine u Hrvatskoj i pod kojim uvjetima?

Strana fizička lica i pravne osobe mogu, slijedeći načela uzajamnosti, steći vlasništvo nad imovinom na području Republike Hrvatske, pod uvjetom da su dobili odobrenje od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske unaprijed. Nakon tog odobrenja inozemni investitor je u potpunosti jednak domaćem investitoru i moze kupiti nekretnine bez dodatnih ograničenja.

Iznimka stjecanje nekretnina je poljoprivredno zemljište. Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01, 87/02, 48/05, 90/05) nositelji vlasništva ne mogu biti strane fizička lica tj. pojedinci, osim ako nije drugačije navedeno međunarodnim ugovorom.

Lokacijsku dozvolu izdaje županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba, nadležan za posebne poslove planiranja. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje lokacijsku dozvolu za građevine od nacionalnog interesa za državu i za sve projekte na prostoru koje pokriva područje dvije ili više županija.

Građevinsku dozvolu izdaje ured državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba, nadležan za pitanja civilne gradnje. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje građevne dozvole za sljedeće strukture: prometna i spojne konstrukcije, energetske građevine, vodne građevine, industrijske građevine, upravljanje otpadom i građevine posebne namjene.

Sve informacije vezane uz građenje dostupne su na www.mzopu.hr.

Uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđuje se:

  • da je uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole priložena propisana dokumentacija,
  • da su utvrđeni svi posebni uvjeti,
  • da je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je ovim Zakonom propisana obveza njegova donošenja (osim za građenje zamjenskih i za rekonstrukciju postojećih građevina),
  • da postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno zgrade na prometnu površinu ili da je izdana građevinska dozvola za građenje prometne površine (za nove građevine),
  • da postoji mogućnost priključenja zgrade na javni sustav odvodnje otpadnih voda, ako prostornim planom nije omogućeno priključenje na vlastiti sustav odvodnje (za nove građevine) i
  • da postoji mogućnost priključenja zgrade na niskonaponsku električnu mrežu ili da ima autonomni sustav opskrbom električnom energijom, ako se radi o zgradi u kojoj je projektirano korištenje iste (za nove građevine).

Nakon toga pozivaju se stranke u postupku na uvid u spis radi izjašnjenja.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.